Skip to main content

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązku Usługodawcy i Użytkownika, w szczególności zasady świadczenia Usług Elektronicznych.

§ 2
Definicje

 • Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Regulamin – niniejszy regualmin;
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://hubmedia.pl/i jego rozszerzeniami;
 3. Strony – oznacza łącznie Usługodawcę i Użytkownika;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 5. Usługodawca – Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewicza Jakuba 76c, 02-596 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, posiadająca NIP: 9512458184, adres e-mail: biuro@hubmedia.pl.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której warunki zostały określone w Regulaminie.

§ 3
Przedmiot Umowy

 1. Usługodawca obowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i Regulaminem.

§ 4
Okres obowiązywania Umowy

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi w sposób opisany w zdaniu pierwszym.
 3. Zawarcie Umowy dotyczącej poszczególnej Usługi następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usługi i spełnienia wymagań technicznych przewidzianych dla Usługi. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi.

§ 5
Usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu polegające przede wszystkim na prezentacji usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz komunikacji z Użytkownikami.
 2. Korzystanie z Serwisu umożliwia Użytkownikom:
 3. zapoznanie się z usługami oferowanymi przez Usługodawcę;
 4. zapoznanie się z rodzajem działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
 5. zapoznanie się z ofertami pracy Usługodawcy;
 6. przesłanie korespondencji do Usługodawcy za pośrednictwem formularza
 7. Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie.

§ 6
Warunki korzystania z Serwisu

 • Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu.
 1. Usługodawca będzie uprawniony w szczególności do:
 2. dodawania nowych funkcjonalności oraz zmiany lub usuwania istniejących funkcjonalności w ramach Serwisu;
 3. wprowadzania Serwisu na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 5. dostęp do Internetu;
 6. standardowy, aktualny system operacyjny;
 7. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies;
 8. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Użytkownikowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7
Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu może być związane z takimi zagrożeniami jak np. złośliwe oprogramowanie czy próby wyłudzenia danych (phishing). w celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkowników takich środków bezpieczeństwa jak programy antywirusowe, aktualizowanie oprogramowania czy też ostrożność w udostępnianiu swoich danych.
 2. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 8
Reklamacje

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 • Reklamacje należy zgłaszać do Usługodawcy na adres biuro@hubmedia.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 1. Imię i nazwisko Użytkownika;
 2. Przedmiot reklamacji;
 3. Dane kontaktowe.
 4. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 1. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hubmedia.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10
Kontakt

 • Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
 1. Mailowo na adres: biuro@hubmedia.pl;
 2. Pisemnie: przy ul. Królewicza Jakuba 76c, 02-596 Warszawa;
 3. Za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej;

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Usługodawca będzie uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Swerisie.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2024.